ஆன்மாவிற்கு நூறு பாடல்கள் – 3

புறத்தில் இருப்பதும் அகம் உணர்வதுமானவெளி முதலான பூதங்களைந்தும்ஆழிச்செல்வத்தில் எழும் அலைகள் போல தம்மில் பேதமின்றித் தோன்றிடல் வேண்டும்                                                                                  [ஆத்மோபதேச சதகம் - பாடல் … Continue reading ஆன்மாவிற்கு நூறு பாடல்கள் – 3