நாம் குருவாக வரித்தவர் அருகே அமர்ந்து கற்கும் வாய்ப்பு நமக்கில்லாத போது என்ன செய்யலாம்?

அவரது சொற்களை வாசித்து, பிறர் சொல்லக் கேட்டு உள்வாங்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்யலாம்.

அத்தகையதொரு முயற்சியின் தொடக்கமே இது.

இணைய வாசகர்களுக்காக, நித்ய சைதன்ய யதியின் எழுத்துக்களையும், உரையாடல்களையும் ஓரிடமாகத் தொகுப்பதே இதன் நோக்கம். 

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s