வேண்டுதல்கள் – 6

அன்புகலந்த நம்பிக்கை

இவ்வுலகெனும்
பயங்கரப் பள்ளத்தாக்கில்
விழிவிரிந்த வியப்புடன்
சுற்றிவருகிறாய்!
பேரரசர்கள்கூட 
பாதுகாப்புணர்வில்லாமல்
மனச்சிதைவில் நெளியும்போது
எளிய நம்பிக்கையுடன்
சுகமாய் உறங்குகிறாய்!
 
அன்புகலந்த நம்பிக்கையின் ரகசியத்தை
உன்னிடமிருந்து கற்கவேண்டும்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s