இந்து மதம் – ஒரு விவேகிக்கான வழிகாட்டி

AN INTELLIGENT MAN’S GUIDE TO THE HINDU RELIGION

சொல்புதிது வெளியீடு

(தமிழாக்கம் : கெ.பி. வினோத்)

1. அறிமுகம்

2. நமது கோயில்கள்

3. கடவுளரும் வாகனங்களும்

4. கணபதி

5. சரஸ்வதி

6. சுப்ரமணியன்

7. மகாவிஷ்ணு

8. சிவன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s