இன்று
சற்று முந்தி வந்த சூரியன்
என்
ரோஜாவின் இதழ்களுக்குள்
தன் பொற்கதிர்களால்
நறுமணத்தை நிரப்பியது.
நான் உன்னைத் தேடினேன்.
நீ உறங்கிக் கொண்டிருந்தாய்
மாசு மறுவற்ற ஏதோ ஆழத்தில்
மூடிய கண்களுடன்
 
 
வெட்கத்தால்
என் தலை கவிழும்படி
மனம் மயக்கும்
ஒரு புன்னகையே
உனது பதில்
 
 
ஆனால்
படிகம் போல
தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும்
நீயிருக்கும்போது
நான் என்ன செய்ய முடியும் –
ஒரு புத்தனைப்போல
புலன்கள் அணையும் ஆழத்திற்கு
மெளனமாக
திரும்பிச் செல்வதைத் தவிர?
 
 

மௌனத்தின் ஆற்றல்

 

ஏற்பின் ரசவாதம்

 

மெல்லிய உத்தரவாதம்

 

யதார்த்தங்களின் உன்னத ஒளிவட்டம்

 

இருத்தலில் இல்லாமை

 

 (My Inner Profile தொகுப்பிலிருந்து)

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s